Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lipca 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych z terenu Gminy Czerwonak do szkół publicznych w Poznaniu, w szczególności prawidłowość dokonywania wydatków, żródła ich finansowania, sposób ujęcia w księgach rachunkowych.