Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 lipca 2007 r. z kontroli kompleksowej za rok 2005 oraz I półrocze 2006 r.