Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 sierpnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.