Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 sierpnia 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej prowadzenie w 2006 r. ewidencji księgowej oraz sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań.