Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 maja 2004 r. z kontroli kompleksowej za 2002 r.