Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 września 2007 r. z kontroli doraźnej sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Nr WK- 0911/22/2005 z dnia 14 listopada 2005 r.