Wystąpienie pokontrolne z dnia 1 października 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.