Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 października 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.