Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2005 r. i I półrocze 2006 r.