Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 września 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.