Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 października 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.