Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 listopada 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.