Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 listopada 2007 r. z kontroli doraźnej obejmującej:
1. Zawarcie umowy na wykonanie prac związanych z modernizacją hydroforni w Wyszynie, dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy oraz rozliczenia z wykonawcą.
2. Zakup gruntów od KWB "Adamów" oraz rozliczenie z tytułu zakupu.
3. Okoliczności dotyczące wypłaty z budżetu Gminy kwoty 12.000 zł. na rzecz Komendanta Gminnej Straży Pożarnej.
4. Wykazywanie danych w sprawozdaniach finansowych Gminy za 2005 r.
5. Prawidłowość przyznawania oraz wypłaty Wójtowi Gminy we Władysławowie nagród jubileuszowych za 20 i 25 lat pracy.
6. Prawidłowość zwrotu przez Wójta Gminy w dniu 22.09.2006 r. kwoty 5.679,16 zł z tytułu opłaty za studia INP PAN w Warszawie.
7. Terminowość oraz prawidłowość złożenia przez Wójta oświadczeń majątkowych za lata 2002 - 2006.
8. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w latach 2006 - 2007:
1) na zakup przez Urząd sprzętu komputerowego oraz oprogramowania oraz rozliczenia wynikające z tego tytułu
2) na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej odprowadzania ścieków z terenu miejscowości i Gminy Władysławów do oczyszczalni ścieków oraz rozliczenia wynikające z tego tytułu.