Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 listopada 2007 r. z kontroli doraźnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku obejmującej zawarcie w dniu 12.09.2005 r. umowy o dostarczenie leków i asortymentu farmaceutycznego z "FARMACOL" S.A w Katowicach, ul. Rzepakowa 2 w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych przy udzielaniu tego zamówienia.