Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 listopada 2007 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r. rozszerzonej problemowo o zadania inwestycyjne związane z budową muszli koncertowej (sceny zadaszonej), w tym w szczególności:
1) sposobu ujęcia w budżecie i księgach rachunkowych,
2) stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
3) źródeł finansowania i wydatków poniesionych na tę inwestycję.