Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 grudnia 2007 r. z kontroli problemowej w zakresie udzielania i rozliczania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2006 r. - 30.06.2007 r.