Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 czerwca 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r.