Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 stycznia 2005 r. z kontroli kompleksowej za 2003 r. rozszerzonej problemowo w zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2002 r.