Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 stycznia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.