Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 stycznia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.