Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lutego 2008 r. z kontroli doraźnej obejmującej wybrane zagadnienia gospodarki finansowej Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2007 r.