Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lutego 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.