Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 lutego 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.