Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2007 r. oddalajaca wniesione przez Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Chodzieży zastrzeżenia do treści wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 listopada 2007 r.