Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 kwietnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.