Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 stycznia 2005 r. z kontroli problemowej w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002 i 2003