Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 kwietnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.