Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 maja 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.