Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 listopada 2007 r. z kontroli problemowej obejmującej prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w okresie 01.01.2006 r. - 30.06.2007 r.