Wystąpienie pokontrolne z dnia 13 czerwca 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.