Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 czerwca 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.