Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 czerwca 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.