Wystąpienie pokontrolne z dnia 22 lipca 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r. oraz I półrocze 2007 r.