Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lipca 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2006 r.