Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 sierpnia 2008 r. z kontroli doraźnej obejmującej prawidłowość prowadzonej ewidencji księgowej w latach 2004 - 2007 i zgodność sporządzanych w tym okresie sprawozdań z tą ewidencją na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.