Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 sierpnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.