Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 września 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.