Wystąpienie pokontrolne z dnia 28 października 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.