Wystąpienie pokontrolne z dnia 20 listopada 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.