Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 grudnia 2008 r. z kontroli kompleksowej za 2007 r.