Klauzula informacyjna

w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotycząca administrowania danymi osobowymi przetwarzanymi przez:

 

 – RZECZNIKA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

– REGIONALNĄ KOMISJĘ ORZEKAJĄCĄ w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, którą kieruje Prezes Izby. Adres do korespondencji: skrytka pocztowa nr 223; 60-967 Poznań 9.

2.      Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@poznan.rio.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1, w sprawach dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z realizacją ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 57 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, z późn. zm.) — w postępowaniu toczącym się przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, a w przypadku postępowania przed Regionalną Komisją Orzekającą — art. 42 ust. 1 i art. 46 pkt 4 tej ustawy.

4.      W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora.

6.      Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

7.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, a Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8.      W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: – dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, – sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, – ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; żądanie ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie wstrzymuje, ani nie ogranicza wykonywania przez organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

9.      Nie przysługuje Pani/Panu:

§  prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

§  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

§  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,

ponieważ podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10.  W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.