Zakres i tryb pzeprowadzania kontroli.

Podstawę prawną działalności kontrolnej Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią:
- Ustawa z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz.577 ze zm.),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. Nr 167, poz.1747),
- Zarządzenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad  prowadzenia postępowania kontrolnego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

Regionalne Izby Obrachunkowe, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów samorządowych.
Zakres podmiotowy kontroli obejmuje:
1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) związki międzygminne,
3) stowarzyszenia gmin oraz stowarzyszenia gmin i powiatów,
4) związki powiatów
5) stowarzyszenia powiatów,
6) samorządowe jednostki organizacyjne, w tym samorządowe osoby prawne,
7) inne podmioty, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów   jednostek samorządu terytorialnego.

Regionalna Izba Obrachunkowa przeprowadza kontrole:
- kompleksowe, obejmujące gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,
- problemowe, obejmujące wybrane zagadnienia w jednej lub więcej jednostkach kontrolowanych,
- doraźne, podejmowane w razie potrzeby (obejmujące również, traktowane jako odrębne zadanie kontrolne, sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych).

Zadania Regionalnej Izby Obrachunkowej z zakresu kontroli wykonuje Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej, który przeprowadza kontrole, opracowuje projekt planu kontroli oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej. Podstawą działania Wydziału jest roczny plan kontroli uchwalany przez Kolegium Izby.
Wydział realizuje zadania określone w przepisach ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, aktach wykonawczych  do tej ustawy  oraz innych przepisach prawa.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówień publicznych na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, a w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności,

2) prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi kontrolami,

3) przygotowanie projektu ramowego planu pracy Izby w zakresie działania wydziału wraz z planem kontroli,

4) opracowanie sprawozdania z wykonania rocznego planu pracy Izby w zakresie działania wydziału w tym planu kontroli,

5) przygotowanie tez i zagadnień do planowanych kontroli oraz wytycznych do ich przeprowadzenia,

6) opracowanie projektów wystąpień pokontrolnych w oparciu o wyniki kontroli, w których należy wskazać źródła i przyczyny nieprawidłowości, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia działalności danej jednostki,

7) przekazywanie jednostce kontrolowanej wystąpień pokontrolnych po ich uprzednim podpisaniu przez Prezesa Izby,

8) dokonywanie w oparciu o informacje o wykonaniu wniosków pokontrolnych analizy ich wykonania pod względem kompletności i zgodności z wydanymi wnioskami oraz sprawowanie nadzoru nad terminowością ich wykonania,

9) przygotowanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz wniosków o ukaranie z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych wynikających z ustaleń kontroli,

10) współpraca przy przygotowaniu raportów, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

11) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów lub uchwał Kolegium.