Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu jest państwowym organem nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Izba sprawuje nadzór  nad działalnością jednostek samorządu  terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje  kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:

1)      jednostek samorządu terytorialnego;

2)      związków międzygminnych;

3)      stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;

4)      związków powiatów;

5)      stowarzyszeń powiatów;

6)      samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;

7)      innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Izba opracowuje raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.

Izba w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie, a dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.

Nadzór  nad działalnością  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Izba kontroluje gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności

Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań, izba przedstawia raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki.

W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:

1)      procedury uchwalania budżetu i jego zmian;

2)      budżetu i jego zmian;

3)      zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;

4)      zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

5)      podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa;

6)      absolutorium;

7)      wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.

W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego Izba ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.

 

Do zadań Izby należy ponadto:

1)      wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych;

2)      wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego;

3)      wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;

4)      wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,

5)      wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;

6)      rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami;

7)      rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;

8)      udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;

9)      wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,

10)  przedstawianie opinii w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;

11)  przedstawianie opinii w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiednio do deficytu w uchwale budżetowej).