Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za IV kwartał 2007 roku (wg stanu bazy na dzień 07.04.2008)

Pliki do pobrania:

Tabela nr 1     

Dochody jednostek samorządu terytorialnego

Tabela nr 2     

Udział dochodów na realizację programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, EFTA i innych środków zagranicznych w dochodach jst

Tabela nr 3     

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego

Tabela nr 4      

Udział wydatków na realizację programów i projektów finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, EFTA i innych środków zagranicznych w wydatkach jst

Tabela nr 5     

Wydatki według ważniejszych działów

Tabela nr 6     

Wykonanie wyniku finansowego, przychodów i rozchodów w jst

Tabela nr 7     

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
Tabela nr 8
Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg (wg sprawozdania Rb-PDP)
Tabela nr 9
Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii