Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 poz. 1664) w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu uruchomiona została elektorniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Aby możliwym było złożenie dokumentów do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP / konto jest bezpłatne
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - adres skrzynki podawczej: /7mvrvl626x/SkrytkaESP

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (w poniedziałki od 8-16 oraz w pozostałe dni powszednie 7.30-15.30 w sekretariacie instytucji mieszczącej się w pokoju nr 205 przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD lub DVD

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Opis usługi oraz formularz Elektornicznej Skrzynki Podawczej znajduje się na stronie platformy epuap.gov.pl 
klikając na poniższy link zostaniesz do niej przekierowany

ePUAP - RIO Poznań Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ePUAP – Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych