Uchwała Składu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy Kwilcz w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy