Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Trzcianki za 2008 rok.