Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy Rzgów w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rzgów za 2012 rok.