Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo za 2013 rok.