Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
    Dane adresowe (3)
    Status prawny (1)
    Zadania Izby (1)
    Struktura organizacyjna (0)
        Regulamin Organizacyjny RIO w Poznaniu (4)
    Organy Izby (0)
        Kolegium Izby (1)
    Zasięg terytorialny (1)
    Struktura majątkowa (1)
    Sprawozdanie finansowe (0)
        za rok 2018 (1)
        za rok 2019 (1)
        za rok 2020 (1)
    Elektorniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Przekazywanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych samorządowych osób prawnych (1)
    Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (4)
    Ponowne wykorzystywanie (1)
    Ochrona danych osobowych (0)
        1. Ochrona Danych Osobowych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (1)
        2. Ochrona Danych Osobowych w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1)

Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
    Rejestry i ewidencje (0)
        Sekretariat Izby (1)
        Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń (1)
        Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej (1)
        Biuro Izby (1)
    Działalność nadzorcza (0)
        2004-2013 (0)
            2004-2007 (0)
                Programy Kolegium Izby i wyniki działalności nadzorczej (0)
                    2005 (30)
                    2006 (27)
                    2007 (27)
                Orzeczenia o nieważności (228)
                    2004-2006 (451)
                Nieistotne naruszenia prawa (18)
                Uchwały Kolegium Izby (0)
                    ustalanie budżetów j.s.t. - art.183 ust.3 ufp (0)
                    sporządzanie i przyjęcie raportu - art.10a ustawy o r.i.o. (0)
                    rozpatrywanie skarg, zastrzeżeń, odwołań (9)
                        skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (1)
                        zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych (0)
                        zastrzeżeń organów j.s.t. do raportów sporządzanych w trybie art.10a ustawy o r.i.o. (0)
                        odwołań od wydanych opinii (0)
                    w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach (0)
            2008 (0)
                Programy Kolegium i wyniki działalności nadzorczej (28)
                Kolegium Izby. Uchwały (art.11-12; art.18 ust.1 pkt1) (0)
                    Procedury (8)
                    Budżetu i jego zmiany (75)
                    Zobowiązań (33)
                    Dotacji (56)
                    Podatków i opłat lokalnych (95)
                    Absolutorium (6)
                    Nieistotne naruszenia (0)
                    Nieważności (0)
                Kolegium Izby. Pozostałe uchwały (art. 18 ust.1 pkt6) (0)
                    Zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (4)
                    Odwołań od opinii składów orzekających (2)
                    Skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze (3)
                    Sporządzania i przyjęcia raportu - art.10a ustawy o rio (0)
                    Upoważnień do zawarcia umów (2)
            2009 (0)
                Kolegium Izby. Programy. Ewidencja uchwał (20)
                Kolegium Izby. Uchwały (art.11-12; art.18 ust.1 pkt1) (0)
                    Procedura (8)
                    Budżet i jego zmiany (45)
                    Zobowiązań (27)
                    Podatków i opłat lokalnych (74)
                    Dotacji (66)
                    Absolutorium (7)
                Kolegium Izby. Pozostałe uchwały (art. 18 ust.1 pkt6) (0)
                    Zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych (6)
                    Odwołań od opinii składów orzekających (2)
                    Skarg na roztrzygnięcie nadzorcze (0)
                    Sporządzania i przyjęcia raportu - art.10a ustawy o rio (0)
                    Upoważnień do zawarcia umów (0)
            2010 (0)
                1. Programy posiedzeń (23)
                2. Uzupełnienie programu (23)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (23)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (0)
                        Orzeczenia o nieważności (61)
                        Nieistotne naruszenie prawa (48)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (3)
                            Zmiany budżetu (23)
                            Pozostałe uchwały (20)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Zmiany budżetu (9)
                            Pozostałe uchwały (0)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (47)
                        Nieistotne naruszenie prawa (6)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (75)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Podatki i opłaty lokalne (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Podatek od nieruchomości (11)
                            Podatek od środków transportowych (6)
                            Opłata targowa (5)
                            Podatek rolny (3)
                            Podatek leśny (0)
                            Opłata od posiadania psa (2)
                            Opłata miejscowa (1)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Podatek od nieruchomości (0)
                            Podatek od środków transportowych (2)
                            Oplata targowa (2)
                            Podatek rolny (0)
                            Podatek leśny (0)
                            Opłata od posiadania psa (1)
                            Opłata miejscowa (0)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (4)
                        Nieistotne naruszenie prawa (4)
                    Pozostałe uchwały (31)
                    Rozpatrzenie skarg (3)
            2011 (0)
                1. Programy posiedzeń (25)
                2. Uzupełnienie programu (24)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (25)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (0)
                        Orzeczenia o nieważności (4)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (1)
                            Zmiany budżetu (21)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Budzet (2)
                            Zmiany budżetu (39)
                        Ustalanie budżetów (3)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (50)
                        Nieistotne naruszenie prawa (7)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (186)
                        Nieistotne naruszenie prawa (1)
                    Podatki i opłaty lokalne (0)
                        Orzeczenia o nieważności (91)
                        Nieistotne naruszenie prawa (48)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            WPF (85)
                            Zmiany WPF (25)
                        Nieistotne naruszenia prawa (0)
                            WPF (81)
                            Zmiany WPF (188)
                    Pozostałe uchwały (29)
                    Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (3)
                    Rozpatrywanie skarg (0)
            2012 (0)
                1. Programy posiedzeń (23)
                2. Uzupełnienie programu (22)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (23)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (0)
                        Orzeczenia o nieważności (3)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (3)
                            Zmiany budżetu (21)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            Budżet (10)
                            Zmiany budżetu (78)
                        Ustalenie budżetu (3)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (42)
                        Nieistotne naruszenie prawa (3)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (123)
                        Nieistotne naruszenie prawa (3)
                    Podatki i opłaty lokalne (0)
                        Orzeczenia o nieważności (111)
                        Nieistotne naruszenie prawa (28)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (5)
                        Nieistotne naruszenie prawa (2)
                    Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            WPF (7)
                            Zmiany WPF (9)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            WPF (54)
                            Zmiany WPF (125)
                    Pozostałe uchwały (48)
                    Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (3)
                    Rozpatrywanie skarg (3)
            2013 (0)
                1. Program posiedzeń (26)
                2. Uzupełnienie programu (25)
                3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (26)
                4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                    Procedura (1)
                    Budżet i jego zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            Budżet (0)
                            Zmiany budżetu (18)
                        Nieistotne naruszenia prawa (0)
                            Budżet (9)
                            Zmiany budżetu (43)
                        Naruszenie prawa (49)
                        Ustalenie budżetu (1)
                    Zobowiązania (0)
                        Orzeczenia o nieważności (45)
                        Nieistotne naruszenie prawa (1)
                    Dotacje (0)
                        Orzeczenia o nieważności (109)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                    Podatki (0)
                        Orzeczenia o nieważności (115)
                        Nieistotne naruszenie prawa (8)
                    Absolutorium (0)
                        Orzeczenia o nieważności (3)
                    Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                        Orzeczenia o nieważności (0)
                            WPF (21)
                            Zmiany WPF (13)
                        Nieistotne naruszenie prawa (0)
                            WPF (40)
                            Zmiany WPF (121)
                    Pozostałe uchwały (104)
                    Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (0)
                    Rozpatrywanie skarg i odwołań (25)
        2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (28)
            2. Uzupełnienie Programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (28)
            4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                Procedura (1)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (2)
                        Zmiany budżetu (32)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (1)
                        Zmiany budżetu (75)
                    Naruszenie prawa (34)
                    Ustalenie budżetu (1)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (27)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (93)
                    Nieistotne naruszenie prawa (7)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (70)
                    Nieistotne naruszenie prawa (2)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (3)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (3)
                        Zmiany WPF (3)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (36)
                        Zmiany WPF (118)
                Pozostałe uchwały (62)
                Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (0)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (8)
        2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (26)
            2. Uzupełnienie Programu (25)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (27)
            4. Uchwały Kolegium Izby (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (1)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (1)
                        Zmiany budżetu (44)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (21)
                        Zmiany budżetu (149)
                    Naruszenie prawa (41)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (23)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (144)
                    Nieistotne naruszenie prawa (4)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (266)
                    Nieistotne naruszenie prawa (35)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (2)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (1)
                        Zmiany WPF (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (48)
                        Zmiany WPF (108)
                Pozostałe uchwały (11)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (9)
        2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (25)
            2. Uzupełnienie Programu (25)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (26)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (3)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (0)
                        Zmiany budżetu (23)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (16)
                        Zmiany budżetu (198)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (19)
                    Nieistotne naruszenie prawa (5)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (189)
                    Nieistotne naruszenie prawa (3)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (134)
                    Nieistotne naruszenie prawa (18)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (0)
                        Zmiany WPF (14)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (38)
                        Zmiany WPF (174)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (4)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (11)
        2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (26)
            2. Uzupełnienie Programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (27)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Zmiany budżetu (29)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (25)
                        Zmiany budżetu (203)
                    Naruszenie prawa (4)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (41)
                    Nieistotne naruszenie prawa (2)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (190)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (93)
                    Nieistotne naruszenie prawa (5)
                Absolutorium (0)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (3)
                        Zmiany WPF (1)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (51)
                        Zmiany WPF (244)
                    Naruszenie prawa (1)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (8)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Sporządzanie i przyjęcie raportu - art. 10a ustawy o rio (1)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (10)
        2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (29)
            2. Uzupełnienie Programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (30)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (3)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Budżet (1)
                        Zmiany budżetu (17)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (19)
                        Zmiany budżetu (205)
                    Naruszenie prawa (3)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (16)
                    Nieistotne naruszenie prawa (2)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (259)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (41)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (1)
                        Zmiany WPF (4)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (35)
                        Zmiany WPF (207)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (5)
                Rozpatrywanie skarg i odwołań (2)
        2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Programy posiedzeń (27)
            2. Uzupełnienie Programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (28)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (4)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Zmiany budżetu (26)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (14)
                        Zmiany budżetu (223)
                    Naruszenie prawa (20)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (28)
                    Nieistotne naruszenie prawa (3)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (134)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (179)
                    Nieistotne naruszenie prawa (15)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (1)
                        Zmiany WPF (4)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (41)
                        Zmiany WPF (204)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (8)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
        2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            1. Program posiedzeń (35)
            2. Uzupełnienie programu (26)
            3. Ewidencja uchwał Kolegium Izby (39)
            4. Uchwały (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (6)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Zmiany budżetu (27)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (14)
                        Zmiany budżetu (225)
                    Naruszenie prawa (5)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (27)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (97)
                    Nieistotne naruszenie prawa (2)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (184)
                    Nieistotne naruszenie prawa (20)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (5)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (1)
                        Zmiany WPF (5)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (29)
                        Zmiany WPF (311)
                    Naruszenie prawa (1)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (7)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
        2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (0)
            Program posiedzeń (27)
            Uzupełnienie programu (24)
            Ewidencja uchwał Kolegium Izby (29)
            Uchwały (0)
                Procedura (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                    Nieistotne naruszenie prawa (1)
                Budżet i jego zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        Zmiany budżetu (17)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        Budżet (12)
                        Zmiany budżetu (233)
                    Naruszenie prawa (31)
                Zobowiązania (0)
                    Stwierdzenie nieważności (18)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                Dotacje (0)
                    Stwierdzenie nieważności (136)
                    Nieistotne naruszenie prawa (7)
                Podatki (0)
                    Stwierdzenie nieważności (78)
                    Nieistotne naruszenie prawa (9)
                Absolutorium (0)
                    Stwierdzenie nieważności (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany (0)
                    Stwierdzenie nieważności (0)
                        WPF (0)
                        Zmiany WPF (2)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
                        WPF (77)
                        Zmiany WPF (359)
                    Naruszenie prawa (0)
                Pozostałe uchwały (0)
                    Stwierdzenie nieważności (6)
                    Nieistotne naruszenie prawa (0)
    Działalność opiniodawcza (0)
        Opinie (0)
            o możliwości spłaty kredytu (0)
                2005 (106)
                2006 (143)
                2007 (172)
                2008 (223)
                2009 (261)
                2010 (358)
                2011 (275)
                2012 (189)
                2013 (159)
                2014 (130)
                2015 (81)
                2016 (97)
                2017 (134)
                2018 (194)
                2019 (134)
                2020 (119)
                2021 (71)
            o możliwości spłaty pożyczki (0)
                2005 (100)
                2006 (60)
                2007 (133)
                2008 (131)
                2009 (139)
                2010 (257)
                2011 (270)
                2012 (209)
                2013 (188)
                2014 (171)
                2015 (90)
                2016 (99)
                2017 (216)
                2018 (105)
                2019 (58)
                2020 (73)
                2021 (68)
            o możliwości wykupu papierów wartościowych (0)
                2005 (4)
                2006 (14)
                2007 (8)
                2008 (13)
                2009 (31)
                2010 (46)
                2011 (47)
                2012 (28)
                2013 (33)
                2014 (27)
                2015 (26)
                2016 (34)
                2017 (45)
                2018 (68)
                2019 (48)
                2020 (37)
                2021 (35)
            o możliwości spłaty innych tytułów dłużnych (0)
                2019 (8)
                2020 (6)
                2021 (2)
            o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (0)
                2005 (486)
                2006 (631)
                2007 (397)
                2008 (1)
                2009 (1)
                2010 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2010r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2011r. (1)
                2011 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2011r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2012 r. (1)
                2012 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2012 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budzetowych na 2013 r. (2)
                2013 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2013 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2013 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2014 r. (1)
                2014 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2014 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2015 r. (1)
                2015 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2015 r. (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2016 r. (1)
                2016 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2016 rok (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2017 rok (1)
                2017 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2017 rok (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2018 rok (1)
                2018 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2018 rok (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2019 rok (1)
                2019 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2019 rok (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2020 rok (1)
                2020 (0)
                    Deficyt przedstawiony w uchwałach budżetowych na 2020 rok (1)
                    Deficyt przedstawiony w projektach uchwał budżetowych na 2021 rok (1)
                2021 (1)
            o prognozie kształtowania się długu publicznego (0)
                2005 (439)
                2006 (430)
                2007 (503)
                2008 (1)
                2009 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
            o projektach budżetów j.s.t. (0)
                2004 (272)
                2005 (277)
                2006 (270)
                2007 (274)
                2008 (2)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2011 (2)
                2012 (3)
                2013 (2)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
            o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze (0)
                2005 (267)
                2006 (273)
                2007 (273)
                2008 (273)
                2009 (1)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
            o sprawozdaniach z wykonania budżetu (0)
                2005 (250)
                2006 (267)
                2007 (276)
                2008 (1)
                2009 (2)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (1)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (2)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
            o wnioskach absolutoryjnych komisji rewizyjnych (0)
                2005 (207)
                2006 (264)
                2007 (274)
                2008 (2)
                2009 (2)
                2010 (2)
                2011 (1)
                2012 (2)
                2013 (3)
                2014 (4)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
                2021 (1)
            o uchwale w sprawie nieudzielenia absolutorium (0)
                2007 (1)
                2009 (1)
                2012 (2)
                2013 (1)
                2014 (1)
                2016 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2021 (2)
            o projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych (0)
                2010 (1)
                2011 (1)
                2012 (2)
                2013 (2)
                2014 (1)
                2015 (1)
                2016 (1)
                2017 (1)
                2018 (1)
                2019 (1)
                2020 (1)
        Tabela Kredytowa (1)
    Działalność kontrolna (0)
        Zakres i tryb przeprowadzania kontroli (1)
        Wystąpienia pokontrolne (0)
            2004 (111)
            2005 (152)
            2006 (86)
            2007 (109)
            2008 (103)
            2009 (100)
            2010 (114)
            2011 (120)
            2012 (94)
            2013 (90)
            2014 (105)
            2015 (87)
            2016 (112)
            2017 (106)
            2018 (102)
            2019 (83)
            2020 (83)
            2021 (67)
        Informacja o wynikach kontroli koordynowanej przez KRRIO (1)
        Kwestionariusz kontroli (1)
    Działalność informacyjna (0)
        Ramowy plan pracy Izby (7)
            Archiwum (10)
        Sprawozdania i informacje (9)
            Archiwum (10)
        Interpretacje, wyjaśnienia (0)
            wzór wniosku w sprawie udzielania wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych (1)
            własne (0)
                2008 (3)
                2009 (1)
                2017 (1)
                2019 (80)
                2020 (1)
                2021 (2)
            obce (0)
                2006 (0)
                2007 (0)
                2008 (33)
                2009 (43)
                2013 (7)
                2014 (2)
                2017 (2)
                2018 (2)
                2019 (2)
                2020 (1)
                2021 (3)
        Wykonanie budżetów jst (0)
            2007 (0)
                III kwartał (1)
                IV kwartał (1)
            2008 (0)
                I kwartał (7)
                II kwartał (9)
                III kwartał (7)
                IV kwartał (9)
            2009 (0)
                I kwartał (9)
                II kwartał (11)
                III kwartał (9)
                IV kwartał (11)
            2010 (0)
                I kwartał (9)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
            2011 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku (1)
            2012 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku (1)
            2013 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2013 roku (1)
            2014 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2014 roku (1)
            2015 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2015 roku (1)
            2016 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2016 roku (1)
            2017 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2017 roku (1)
            2018 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Analiza kondycji finansowej jst (8)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych Województwa wielkopolskiego w 2018 roku (1)
            2019 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w 2019 roku (1)
                Analiza kondycji finansowej jst (7)
            2020 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
                III kwartał (10)
                IV kwartał (11)
                Analiza kondycji finansowej jst za 2020 r. (7)
                Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w 2020 roku (1)
            2021 (0)
                I kwartał (10)
                II kwartał (10)
        Sprawozdawczość budżetowa (1)
        Biuletyny Informacyjne (0)
            2002 (3)
            2003 (2)
            2004 (2)
            2005 (4)
            2006 (4)
            2007 (4)
            2008 (4)
            2009 (4)
            2010 (4)
            2011 (3)
            2012 (1)
            2015 (1)
        Subwencje (0)
            2009 (4)
            2010 (6)
            2011 (1)
        Komunikaty (46)
    Działalność szkoleniowa (0)
        Pracowników j.s.t. (14)
        Pracowników własnych (0)

Inne organy działające przy Izbie
    Regionalna Komisja Orzekająca (4)
    Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (3)
    Ochrona danych osobowych (0)
        Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniach organów właściwych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, działających przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu (2)

Informacje
    Informacje ogólne (4)
    Przetargi (0)
        2007 (15)
        2008 (4)
        2009 (0)
        2010 (1)
        2011 (0)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (3)
        2016 (4)
        2017 (2)
        2019 (3)
    Redakcja (1)
    Ogłoszenia (1)
        Ogłoszenie o pracy, w tym o konkursach (29)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij